กิจกรรม : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (การประชุมประจำเดือน)
รายละเอียด :
    

                  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             ในวันที่  15  กุมภาพันธ์   2565  เทศบาลตำบลรุสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  โดย  นางอนงค์  คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล  ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการองค์กรคุณธรรมของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ซึ่งมีกาประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมารตรฐานจริยธรรม โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ   

             คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา” ซึ่งจะส่งผลให้เทศบาลตำบลรูสะมิแล เป็นองค์กรที่ดี ดังนี้

               1)   พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง  มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

               2)   วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

                   3)  สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริงความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง  กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำใหเทศบาลตำบลรูสะมิแล เกิดความเสียหาย

               4)   จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรักความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ 
โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

           โดยมีผุ้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  จำนวน  50 คน

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
>