กิจกรรม : โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2565ในประเด็น


รายละเอียด :
    
          การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับติดตามและประเมินผล กอ.รมน."แผนตำบล มั่งคง มั่นคั่ง ยังยื่น "
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จ.ปัตตานี ได้ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผล กอ.รมน.แผนตำบล มั่นคง มั่งคัง ยังยื่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล เป็นประธาน ในการจัดประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.“แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2565 ในประเด็นย่อยเรื่องแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายในตำบลเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลรูสะมิแล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลรูสะมิแล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 76 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
>